Ervaringen met de trainees van Echt Onderwijs
Sinds het collegejaar 2019-2020 is Echt Onderwijs als organisatie verbonden aan de Thomas More
Hogeschool. Deze studenten doorlopen het programma van de verkorte deeltijd met als
eindresultaat een bachelor of Education. De Thomas More Hogeschool is een monosectorale Pabo in
Rotterdam.

Wanneer een student (trainee) via Echt Onderwijs het traject van de verkorte deeltijd gaat doen, dan
ziet de studie er voor hen anders uit dan de reguliere verkorte deeltijders van de TMH. De trainees
krijgen vanuit Echt Onderwijs coaching en begeleiding aanvullend op de mentoring vanuit de TMH.
De studie vraagt veel van de trainees; ze volgen de studie, lopen stage, hebben vaak nog een andere
baan en vaak ook een gezin. Dit zorgt voor een flinke druk op de studenten en de extra begeleiding is
daarom een welkome aanvulling.

De trainees die Echt onderwijs werft, zijn mensen die vanuit een stevige overtuiging kiezen voor het
onderwijs. Zij geven stuk voor stuk aan dat zij zien dat er een maatschappelijk probleem is en dat zij
een bijdrage willen leveren om dit op te lossen. Ze willen helpen het lerarentekort in de grote steden
op te lossen en zien het tegelijkertijd ook als een missie om het onderwijs op de basisscholen
kwalitatief te verbeteren. Door de studie en de ervaring van het stagelopen ontwikkelen de
studenten een kritische blik ten opzichte van de huidige staat van het onderwijs en krijgen zij
handvatten voor onderwijsontwikkeling. Doordat Echt Onderwijs de trainees selecteert op basis van
een positieve grondhouding ten aanzien van hun eigen ontwikkeling zien we dat dit groeiproces
veelal een natuurlijk proces is. De studenten handelen proactief en zijn gericht op groei.
Tijdens de Coronacrisis krijgen de studenten van de Thomas More Hogeschool te maken met
onverwachte problemen. De stage kan vaak niet doorgaan in de gewenste vorm, colleges worden op
afstand gegeven en de toetsing krijgt andere vormen. Wat opvalt is dat de studenten van Echt
onderwijs over het algemeen anders reageren op deze situatie dan andere studenten. De docenten
van de TMH bemerken dat zij een proactieve houding aannemen en juist meedenken om problemen
op te lossen. Zij vormen een learning community waarbij een aantal leden zich opwerpen als
moderators en ervoor zorgen dat iedereen de juiste informatie krijgt. Vindingrijke initiatieven
worden gedeeld en problemen worden in gezamenlijkheid opgelost. Dit geldt niet alleen voor de
studie, maar ook voor de problemen waar de scholen op dit moment mee kampen. Een mooi
voorbeeld daarvan is dat een opdracht van de Pabo, het ontwikkelen van leskaarten voor beeldende
vorming, nu gedeeld werden om in de behoefte te voorzien van afstandsonderwijs. Dit initiatief
kwam vanuit de studenten zelf.

Door deze proactieve en positief kritische houding zijn de docenten van de TMH positief verrast. Het
bewijst dat werven op een positief kritische houding en een growth mindset een positief effect heeft
op de mate van studiesucces en ervoor zorgt dat juist deze mensen in tijden van cirisis opstaan en al
aan het begin van hun studie in staat zijn om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van het onderwijs.