Algemene voorwaarden ECHT Onderwijs b.v.

Artikel 1: definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Opleider: ECHT Onderwijs B.V. 

1.2. Onderwijsprofessional: Natuurlijk persoon die deelneemt aan een door Opleider verzorgde opleiding- en begeleidingsprogramma en die verschillende vormen van (basis) onderwijs verzorgt. 

1.3. Onderwijsinstelling: School alwaar Onderwijsprofessional zijn / haar praktijk of werkervaring opdoet en waar de onderwijsopdracht wordt verzorgd. 

1.4. Opdrachtgever: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Opleider. 

1.5. Hogeschool: Organisatie bevoegd op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek om opleiding te verzorgen. 

1.6. Talentmanager: Door Opleider aangesteld contactpersoon die zorg draagt voor het uitvoeren van de onderwijsopdracht en verantwoordelijk is voor ontwikkeling en begeleiding van Onderwijsprofessional. 

1.7. Studieovereenkomst: Door Opleider en Onderwijsprofessional gesloten Overeenkomst. 

1.8. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Onderwijsprofessional, wordt zowel bedoeld: mannelijk als vrouwelijk en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/ haar of hij/zij. 

Artikel 2: toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of dienstverlening van ECHT Onderwijs B.V. 

2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdrachtgever die  diensten van ECHT Onderwijs afneemt. 

Artikel 3: facturatie 

3.1. De facturen van de Opleider zijn gebaseerd op een vaste vergoeding per maand opgebouwd aan de hand van een vaste omvang. Deze vergoeding is exclusief reiskosten; 

3.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van de Opleider zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald. 

3.3. Tariefwijzigingen ten gevolge van verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving of CAO zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een Overeenkomst van Opdracht of Raamovereenkomst.

3.4. Een eventuele staking door personeel van Opdrachtgever, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en ontslaat Opdrachtgever dan ook niet van betaling van aan de opdracht verbonden activiteiten die tijdens de staking niet kunnen worden verricht of anderszins door de staking geen doorgang vinden. 

3.5. Opleider is gerechtigd om per 1 januari van elk jaar haar tarieven aan te passen als gevolg van indexering, gebaseerd op de CPI prijsindex. 

Artikel 4: betalingsvoorwaarden 

4.1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de Opleider werken voor Opdrachtgever bevrijdend. 

4.2. Als Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door Opdrachtgever aan de Opleider kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

4.3. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, over het bruto factuurbedrag aan de Opleider verschuldigd. 

4.4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de Opleider moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, en/of Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van de Opleider, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. 

4.5 Bij niet of niet tijdige betaling is Opleider te allen tijde gerechtigd een Onderwijsprofessional terug te trekken. DIt laat onverlet de betalingsverplichting die de Opdrachtgever heeft alsmede hetgeen in artikel 5.5 van deze voorwaarden is bepaald.

Artikel 5: ontbinding 

5.1. Als een partij in gebreke blijft om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de Overeenkomst is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. 

5.2. Voorts is partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als: de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; de andere partij zijn huidige onderneming staakt; buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen. 

5.3. Als Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dan door of namens de Opleider nog niet is uitgevoerd.

5.4. Bedragen die de Opleider voor de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding per direct en volledig opeisbaar. 

5.5. Als Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de Opleider gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever en/of Opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal Opdrachtgever de Opleider financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of bankgarantie. De omvang van het voorschot of de bankgarantie staat in verhouding tot de verplichtingen van Opdrachtgever volgens de Overeenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden. 

5.6. Als, naar oordeel van de Opleider, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de Opleider op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd. 

Artikel 6: annulering & restitutie 

6.1. Beide Partijen zijn gerechtigd deze Opdracht tussentijds te beëindigen door middel van opzegging per aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

6.2. Voor reeds geleverde diensten gaat Opleider niet over tot restitutie. 

Artikel 7: aansprakelijkheid 

7.1 Opleider is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Onderwijsopdracht naar behoren uit te voeren. 

7.2. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de Opleider niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan Onderwijsprofessional of aan zaken dan wel personen bij of van Opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: 
- Doen of nalaten van Onderwijsprofessional, ook wanneer mocht blijken dat Onderwijsprofessional niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever aan hem gestelde eisen; 
- Eenzijdige opzegging van de Overeenkomst door Onderwijsprofessional;
- Toedoen of nalaten van Onderwijsprofessional, Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door Onderwijsprofessional. 

7.3. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de Opleider nimmer aansprakelijk. Eventuele aansprakelijkheid van de Opleider voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot: 
- Het bedrag dat de verzekering van de onderneming uitkeert, dan wel;
- Indien de onderneming niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door de onderneming gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Opleider in de maand voorafgaand aan de schademelding bij Opdrachtgever in rekening is gebracht. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de Opleider nimmer aansprakelijk. 

7.4. Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

7.5. In ieder geval dient Opdrachtgever de Opleider te vrijwaren van en tegen eventuele vorderingen van Onderwijsprofessional of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die Onderwijsprofessional of derden. 

7.6. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opleider en / of diens leidinggevend personeel. 

7.7. De Opleider heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Opdrachtgever en/of opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de Opleider maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. 

Artikel 8: overmacht 

8.1. In geval van overmacht van de Opleider zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Opleider onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

8.2. Zodra zich bij de Opleider een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever. 

8.3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en / of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storing in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel. 

8.4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van de Opleider zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voorverplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan. 

8.5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst gehouden de door hem aan de Opleider verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmachttoestand, aan de Opleider te betalen. 

8.6. De Opleider is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, en/of opdrachtgever noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld. 

8.7. De Opdrachtgever is tijdens de overmachttoestand gehouden tot nakoming van de gemaakte afspraken in de Overeenkomst.

Artikel 9: klachtenregeling 

9.1. Indien de Onderwijsprofessional of Opdrachtgever een klacht heeft, kan hij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed melden bij de directie van Opleider. 

9.2. Onderwijsprofessional of Opdrachtgever is verplicht binnen 4 weken schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht; indien wenselijk zal de directie de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk. 

9.3. Opdrachtgever heeft het recht om, in geval Opdrachtgever van oordeel is dat de klacht niet of niet voldoende adequaat is afgedaan, tegen dit schriftelijke afdoening besluit een bezwaar in te dienen bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van
Opleider. 

Artikel 10: geschillen 

10.1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

10.2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. 

10.3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen de Opleider is gevestigd. 

Artikel 11: rechtstreekse arbeidsrelatie 

11.1. Als Opdrachtgever met een hem door de Opleider bekend zijnde Onderwijsprofessional rechtstreeks een stage, leer- of arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij de Opleider daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van Opdrachtgever te bespreken. 

11.2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan: 
de Overeenkomst van Opdracht; de aanneming van werk; het ter beschikking laten stellen van Onderwijsprofessional aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Opleider) voor hetzelfde of ander werk. 

11.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks een stage - of leer- arbeidsovereenkomst met Onderwijsprofessional aan te gaan indien en voorzover Onderwijsprofessional de Overeenkomst met de Opleider niet rechtsgeldig heeft beëindigd. 

11.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks een stage - of arbeidsovereenkomst met Onderwijsprofessional aan te gaan indien en voorzover Onderwijsprofessional de overeenkomst met de Opleider in een periode van één jaar voor aangaan van de betreffende Overeenkomst heeft beëindigd. 

11.5. Ingeval van overtreding door de Opdrachtgever of Onderwijsprofessional van artikel 11.3 en/of 11.4. is de Opdrachtgever en Onderwijsprofessional een boete aan de Opleider verschuldigd van €15.000 netto of meer indien de daadwerkelijke schade hoger is dan dit bedrag.